Wednesday, 21 November, 2018    © Lerryn History Society 2018