Wednesday, 22 September, 2021    © Lerryn History Society 2021